Privacy reglement voor de registratie van persoonsgegevens

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt in Fysiotherapie praktijk FysioMotion een registratie bij gehouden van uw medische en administratieve gegevens. Wij doen dit in het elektronisch patiëntendossier IntraMed welke wij gebruiken binnen onze fysiotherapie praktijk. 

Wetten
De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals in de gezondheidszorg en daarmee dus ook op die van fysiotherapeuten: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO.pdf), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt. Uw fysiotherapeut* gaat zorgvuldig met uw gegevens om daarom is er binnen onze praktijk een privacy reglement die bovengenoemde zaken vastlegt.

 
Afbeelding invoegen 

 
Reglement
Het doel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is:
- registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapie praktijk;
- naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
- mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;
- mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen;
- mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen:
- personalia / identificatiegegevens
- financiële en administratieve gegevens
- (para)medisch / psychologische gegevens.
Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd.

Inzagerecht
- U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist  
  zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Beveiliging en geheimhoudingsplicht
- De gegevens binnen het EPD worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de
  gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het EPD.

- Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die
  in onze EPD zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in onze praktijk, waarnemers,
  eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gegevensverstrekking aan derden
- Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie.
  Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar
  gemaakt.

- Uw fysiotherapeut zal uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van u behandeling via een
  rapportage. Tijdens de eerste afspraak zal dit met u besproken worden.

Patiënttevredenheid
- Binnen onze praktijk wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten
  via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Qualizorg BV (een extern geaccrediteerd bureau voor 
  onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw
  fysiotherapeut zal u hierover tijdens de eerste behandeling meer uitleg geven en uw toestemming hiervoor
  vragen. Uw email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling zal u een vragenlijst via de
  email toegezonden worden. Indien u geen email adres heeft, kan de fysiotherapeut u mogelijk vragen een
  vragenlijst per post te ontvangen en deze in te vullen. Indien u geen toestemming zult u geen vragenlijst
  ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw behandelend
  fysiotherapeut.

Wetenschappelijk onderzoek
- Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er
  wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden
  opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u
  persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem)
  wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

- Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze
  pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Bewaartermijn
- Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een
  beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

- Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is,
  kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 15 jaar bewaard blijven.

Klachten
- Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de
  geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapie praktijk, kenbaar maken.

Beheer
- De heer J. van der Plaats en mevrouw J.M. Tuinder, praktijkhouders van Fysiotherapie praktijk FysioMotion te
  Capelle aan den IJssel zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de
  persoonsregistratie.

- Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

Wijzigingen
- Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouders of door de kwaliteitsmedewerker binnen de praktijk
  aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

Inwerkingtreding
- Dit reglement is per 1 januari 2012 in werking getreden en bij de Fysiotherapie praktijk FysioMotion in te zien.

* in dit document wordt alleen de "fysiotherapeut” genoemd, hieronder worden ook de manueel therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk bedoeld.